ضریب تبخیر نت های عطر

فرمول دقیق عطرهای تجاری محرمانه نگه داشته می‌شوند. حتی اگر آنها را منتشر کنند، آنچنان رایحه آنها تحت تأثیر مواد و بوهای پیچیده‌ای اند که کمک زیادی برای تشخیص و توصیف آن عطر خاص نمی‌کنند. با این حال، یک فرد متخصص در عطر می‌تواند به طرز ماهرانه‌ای به اجزا و عناصر سازنده آن پی ببرد.

مواد معطر بر اساس فراریت و ضریب تبخیر آنها (نُت‌های عطر) بوسیله فردی بنام پُوشِر (Poucher) بین ۱ تا ۱۰۰ طبقه‌بندی شده‌اند.نت های بالایی: ضریب تبخیر 1 تا 14 (بیشترین فراریت)

نت های میانی: ضریب تبخیر 15 تا 60

نت های پایه: ضریب تبخیر 61 تا 100 (کمترین فراریت)

ضریب تبخیر نت های عطر مواد معطر فراریت پوشِر پوشر Poucher ضریب تبخیر