تأثیر آب و خاک منطقه در مُشک

عطری که از آهوی مُشکین تولید می شود بسته به منطقه جغرافیایی که آهو در آن زندگی می کند، سن و مایعی که دانه های مُشک را در آن آغشته می کنند، می تواند متفاوت باشد. با این حال مُشک مانند عود یا چوب صندل نیست که در مناطق مختلف تنوع زیادی بر اساس شرایط مختلف آب و زمین داشته باشد.

عود و چوب صندل بر اساس تنوع در خاک، اقلیم و ریزگونه های درختی که در میان آنها رشد می کند تنوع بسیاری در رایحه مُشک ایجاد می کند. گونه ها و ریز اقلیم (وضعیت آب و زمین در منطقه ای کوچک) روی رایحه نهایی مُشک تأثیر بسیار محدودی می گذارند، درحالی که گذر زمان و مایع حاملِ دانه های مُشک، فاکتور های مهم تری هستند.

به بیان دیگر اگر مُشک اصل را پیدا کنید، همیشه مشخصات و ساختار مربوط به رایحه مشابهی خواهید دید که این نمونه مُشک را به نمونه های دیگر مرتبط می کند: مُشک، مُشک است. البته بر اساس سن و ماهیت نمونه، تفاوت های ظاهری کوچکی نیز به نظر می رسد.

مرتبط با:

مشک چیست؟ (بخش اول)

مشک چیست؟ (بخش دوم)

رایحه مشک شبیه چیست؟

برای تهیه مشک چه مراحی طی می شود؟

نمونه گیری تصادفی از تَنتور مُشک آهو

اطلاعات بیشتر:

مشک کشمیری (کستوری)

چه کسانی مشتاق مشک اند؟

آیا مشک غیرقانونی است؟

تجارت مشک

نمونه های مشک کستوری (کشمیری)

آهو آهوی مشکین مشک رایحه آب و خاک